PRIVACYVERKLARING

overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”)

Dit document bevat de beschrijving van alle verwerkingen die de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals hieronder gedefinieerd, uitvoert via de website.

Wij benadrukken verder dat de Privacyverklaring alleen de Website betreft, met uitsluiting dus van elke andere internetsite waarnaar u vanaf de website kunt worden doorverwezen.

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is Mariëlle Bekker, gevestigd te Triniteitstraat 1, 5611 KW Den Bosch(de “Verwerkingsverantwoordelijke”). 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Navigatiegegevens

De voor de werking van de Website gebruikte computersystemen en softwareprocedures verzamelen, tijdens hun normale werk een aantal persoonsgegevens waarvan de doorgifte aan de Verwerkingsverantwoordelijke automatisch voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die juist vanwege de precieze aard en de verwerking en associatie ervan met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van derden mogelijk maakt.

Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de gebruikers gebruiken voor de verbinding met de website, de adressen van het notatiesysteem URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde hulpmiddelen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om er de correcte werking van te controleren en worden na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van hypothetische cybermisdaden tegen de Website vast te stellen.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende, door het invullen van de formulieren (maskers) van de Website verstrekte persoonsgegevens:

persoonlijke gegevens: zoals bijvoorbeeld naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens, evenals afbeeldingen van u;

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond van de verwerking

De door het invullen van de verschillende formulieren op de website verstrekte persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Levering van diensten

De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens verwerken om u toegang te kunnen verlenen tot de Website, voor doeleinden die nauw verwant zijn met het leveren van de online-diensten die keer op keer door de site worden aangeboden, waaronder in het bijzonder, het kunnen reageren op uw verzoeken voor het verzenden van informatiemateriaal diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Aard van de gegevensverstrekking: Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken: Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke niet voldoen aan uw verzoeken overeenkomstig het vorige lid.

Rechtsgrond van de verwerking: artikel 6, lid 1, letter b), AVG. Daarom is het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming voor de verwerking niet nodig.

Opslagperiode persoonsgegevens: Voor deze doeleinden zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de tijd die strikt noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en daarna worden ze bewaard voor de tijd vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

Marketingactiviteiten diensten die vergelijkbaar zijn met producten waar de gebruiker al om heeft gevraagd

Om u mededelingen te zenden over vergelijkbare diensten als die waarom u heeft gevraagd en die worden aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zelf en ook via Verwerkers, die hiervoor zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 van de AVG, verwerken.

Aard van de gegevensverstrekking: Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken: Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke u geen diensten informatie zenden

Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang.

Opslagperiode persoonsgegevens: Voor dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot uw beslissing om bezwaar te maken tegen de betreffende verwerking en/of om de beëindiging ervan op elk gewenst moment te verkrijgen.

Op welke wijzen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Overeenkomstig de bepalingen van de AVG zal de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden op papier, op geautomatiseerde en elektronische wijze, met logica’s die nauw verwant zijn met de aangegeven doeleinden en, in elk geval, op wijzen die geschikt zijn om er de veiligheid en vertrouwelijkheid van te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de AVG.

Aan welke entiteiten kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld en wie kan er bekend mee worden

Voor het nastreven van de doeleinden beschreven onder punt 3 hierboven, zullen uw persoonsgegevens alleen bekend zijn bij de Verwerkingsverantwoordelijke,.

Uw persoonsgegevens zullen bovendien worden bekendgemaakt aan en verwerkt door derden die behoren tot de volgende categorieën:

 • entiteiten gebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijke om de Website te beheren;
 • bedrijven die het informatiesysteem van de Verwerkingsverantwoordelijke beheren;
 • bedrijven en adviseurs die juridisch en/of fiscaal advies verstrekken;
 • autoriteiten en toezichthoudende en controleorganen, en in het algemeen, openbare of particuliere entiteiten met publicistische functies;
 • entiteiten die de Verwerkingsverantwoordelijke om verschillende redenen gebruikt voor de levering van de gevraagde dienst;

U hebt op elk moment het recht om de toestemming die u mogelijk heeft verstrekt in te trekken. Dit maakt het de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken voor het doel waarvoor u de toestemming zult hebben geweigerd.

In sommige gevallen gaan de entiteiten van de bovenstaande categorieën volledig onafhankelijk te werk als afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijken, in andere gevallen zullen zij specifiek door de Verwerkingsverantwoordelijke aangestelde Verwerkers zijn, overeenkomstig artikel 28 van de AVG.

U kunt de volledige en bijgewerkte lijst van de entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aanvragen bij de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke of door contact op te nemen met de DPO.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie en zullen niet worden verspreid.

Locatiegegevens

De site kan alleen met de specifieke toestemming van de Betrokkene, die altijd kan worden ingetrokken, locatiegegevens verzamelen en verwerken voor het leveren van de door de Gebruiker gevraagde diensten.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Met betrekking tot de verwerkingen die in deze Privacyverklaring worden beschreven, kunt u als betrokkene, onder de in de AVG genoemde voorwaarden, de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG en, in het bijzonder, de volgende rechten:

recht van inzage– artikel 15 AVG: het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage van uw persoonsgegevens – met inbegrip van een afschrift ervan – en de communicatie te verkrijgen van, onder andere, de volgende informatie:

 • doeleinden van de verwerking
 • categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • ontvangers aan wie deze zijn of zullen worden meegedeeld
 • opslagtermijn van de gegevens of de gebruikte criteria
 • rechten van de betrokkene (rectificatie, verwijdering van de persoonsgegevens, verwerkingsbeperking en recht van bezwaar tegen de verwerking
 • recht om een klacht in te dienen
 • recht op informatie te ontvangen over de herkomst van uw persoonsgegevens als deze niet bij de betrokkene zijn verzameld

het bestaan van geautomatiseerd besluitvorming, waaronder profilering;

 1. recht op rectificatie – artikel 16 AVG: het recht om, zonder onredelijke vertraging, de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en/of de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 2. recht op gegevens verwijdering(recht op vergetelheid) – Artikel 17 AVG: het recht om, zonder onredelijke vertraging, de verwijdering van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer:
 3. de gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;
 4. u uw toestemming heeft ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 5. u succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 7. de gegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 8. de persoonsgegevens verzameld werden in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

Het recht op gegevens verwijdering is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak uitgevoerd in het openbaar belang, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

recht op beperking van de verwerking – artikel 18 AVG: het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien:

 1. de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
 2. de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3.     hoewel de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, zijn deze nodig voor de betrokkene voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. de betrokkene, zoals elders aangegeven, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het eventueel zwaarder wegen van de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van die van de betrokkene;

recht op overdraagbaarheid van gegevens – artikel 20 AVG: het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en het recht om die gegevens, zonder daarbij te worden gehinderd, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking berust op gegeven toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Verder moet de betrokkene, voor zover dit technisch haalbaar is, het recht hebben om te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

recht van bezwaar – artikel 21 AVG: het recht om, te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op grond van de rechtmatigheid van het gerechtvaardigd belang, waaronder profilering, tenzij er gerechtvaardigde gronden bestaan voor de Verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

een klacht indienen bij de Toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend tegen de Verwerkingsverantwoordelijke door contact op te nemen met de referenties vermeld in het vorige punt 1. De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw verzoek in behandeling nemen en u onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek zelf, informatie verstrekken over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

De uitoefening van uw rechten als betrokkene is gratis overeenkomstig artikel 12 van de AVG. Echter, wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen, of weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Ten slotte informeren wij u dat de Verwerkingsverantwoordelijke verdere informatie kan vragen die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen.